O_CREAT      84 fs/exec.c   	if (open_namei("core",O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC,0600,&inode,NULL)) {
O_CREAT      246 fs/namei.c   		if (!(flag & O_CREAT)) {
O_CREAT      371 fs/open.c   	if (flag & (O_TRUNC | O_CREAT))
O_CREAT      409 fs/open.c   	f->f_flags &= ~(O_CREAT | O_EXCL | O_NOCTTY | O_TRUNC);
O_CREAT      415 fs/open.c   	return sys_open(pathname, O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC, mode);