O_WRONLY      84 fs/exec.c   	if (open_namei("core",O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC,0600,&inode,NULL)) {
O_WRONLY     415 fs/open.c   	return sys_open(pathname, O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC, mode);