taglinefilesource code
RTF_HOST217net/inet/icmp.crt_add((RTF_DYNAMIC | RTF_MODIFIED | RTF_HOST | RTF_GATEWAY),
RTF_HOST173net/inet/route.cif (flags & RTF_HOST) {